FILLER ROD ( โฟมก่อสร้าง ประเภทโฟมเส้น )
คุณลักษณะพิเศษ
สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุอุดร่องในงานก่อสร้าง เช่น ในการติดตั้งแผ่นกระจก รอยต่อคอนกรีตงานอาคารและงานถนน หรือใช้อุดร่องรอยต่อในตู้เย็น โดยจะมีขนาดมาตราฐานสินค้าที่ผลิต ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของฉนวนเส้นที่เหมาะสมกับร่องงานที่จะใช้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร :: 082-363-8318,084-529-9432 (คุณบี)